top of page

תקנון ותנאי שימוש

א. כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. אתר הנחתום מופעל ע"י חברת רונן לביא אחזקות בע״מ (להלן: "החברה" ו\או "מאפיית הנחתום"), בכתובת אינטרנט ______ אשר במסגרתו ניתן לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים

אחרים המשווקים ע״י מאפיית הנחתום.

 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר מאפיית הנחתום נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 04-6072345, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר מאפיית הנחתום.

 2. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון").

 3. האמור בתקנון ובאתר זה בלשון זכור הוא לשם נוחות בלבד וההתייחסות באתר ובתקנון הינה לכל המינים באופן שווה.

 4. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם

 • משתמש- אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר הנחתום

 • לקוח- אדם ו/או גוף הגולש באתר ומבצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות.

 •  קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.

 • החברה ו/או מאפיית הנחתום – מפעילי/בעלי האתר: רונן לביא אחזקות בע״מ.

 1. הזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר מאפיית הנחתום, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הנכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין מאפיית הנחתום ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 2. מאפיית הנחתום שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי מאפיית הנחתום, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.

 3. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר מאפיית הנחתום, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 4. מאפיית הנחתום, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר מאפיית הנחתום, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.

 5. אין אפשרות להזמין מקומות ואישור ההזמנה אין מעיד על כך שיהיה מקום ישיבה.

 6. ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור החברה, ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כלשהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.

ב. הרשאים לקנות באתר מאפיית הנחתום:

 1. אדם שגילו מעל 18 שנים, בעל תעודת זהות ישראלית.

 2. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר מאפיית הנחתום.

 3. באתר הנחתום כוללים המוצרים פירוט חלקי של הרכב מוצריהם. למרות האמור, מאפיית הנחתום אינה מותאמת לאספקת מוצרים לאלרגנים ולכן מומלץ ללקוח עם אלרגיה כלשהיא, לא לקנות במאפיית ובאתר הנחתום.

 4. למרות האמור לעיל, אתר מאפיית הנחתום שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר מאפיית הנחתום, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

ג. אזור פעילות אתר מאפיית הנחתום:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר מאפיית הנחתום מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר מאפיית הנחתום אפשרית בהתאם לסעיף ד 3 שעות איסוף המוצרים וחנות הנחתום במרכז מסחרי נוף גולן, בני יהודה.

 

ד. שעות הפעילות באתר מאפיית הנחתום:

 1. הזמנה באתר מאפיית הנחתום אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה ליום ביצוע ההזמנה תתאפשר, וזאת בהתאם למועדים מהם ניתן לבחור באתר במהלך תהליך ההזמנה.

 2. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן: א' – ה' 16:00 – 10:00.

 3. איסוף מוצרים ממאפיית הנחתום במרכז מסחרי נוף גולן, בני יהודה כשעתיים ממועד ההזמנה ובמסגרת שעות הפעילות המצוינות באתר. הזמנות דרך אתר האינטרנט שמגיעות אחרי השעה 18.00, יעברו למחרת היום.

 4. איסוף מוצרים מהפיצרייה הנחתום במרכז מסחרי נוף גולן, בני יהודה כחצי שעה ממועד ההזמנה ובין השעות 13.00-21.00. הזמנות דרך אתר האינטרנט שמגיעות אחרי השעה 21.00, יעברו למחרת היום. הלקוח יקבל הודעה כאשר הזמנתו תהא מוכנה.

 5. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של מאפיית הנחתום.

 

ה. המוצרים הנמכרים באתר מאפיית הנחתום:

 1. באתר מאפיית הנחתום נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

 2. מאפיית הנחתום, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 3. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר מאפיית הנחתום יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חנות מאפיית הנחתום.

 4. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר מאפיית הנחתום, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. מאפיית הנחתום שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר מאפיית הנחתום.  

 5. מאפיית הנחתום אינה ערוכה לקבלה ומתן שירות לאוטובוסים וקבוצות, לכן אם אין תיאום מראש מוסכם וחתום ע״י החברה הכולל סיכום עלות לכל מבקר, החברה לא תקבל ולא תתן לקבוצה להשתמש במתקני או שירותי החברה.

 

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מאפיית הנחתום, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 2. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.

 3. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף הן במועד הרכישה והן במועד האספקה.

 4. חיוב המזמין בגין מוצרים הנשקלים יהא בהתאם למשקל המוצרים בהתאם לשקילתם בפועל על ידי מאפיית הנחתום. יובהר, כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין הינו מתבצע עפ"י הערכת המשקל של המוצרים הנשקלים המוזמנים. *לתשומת לב המזמין, מטבע הדברים, במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, ולפיכך החשבון ייעשה בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למזמין ולא תהא לו כל תביעה ו/או טענה בשל כך.

 5. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

 

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר מאפיית הנחתום יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין.

 2. על אף האמור לעיל, מאפיית הנחתום, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים במאפיית הנחתום בעת מועד ההזמנה.

 4. מאפיית הנחתום שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר מאפיית הנחתום לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

 5.  הקלדת הנתונים על-ידי הלקוח כמוה כהתחייבות של הלקוח לרכוש את המוצר ולשלם לבעלי האתר את מחירו הנקוב באתר. הלקוח מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הלקוח.

ח. החזרת מוצרים:

 1. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מאפיית בנחתום.

 2. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או אי שביעות רצון, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 12 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצידו.

 3. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.

ט. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מאפיית הנחתום, שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין .

 2. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.

 3. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד -אתר מאפיית הנחתום יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.

 4. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מאפיית הנחתום, כפי שתקבע מעת לעת.

 

י. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים במאפיית הנחתום במסגרת מבצעים לקידום מכירות.

 2. המבצעים הנערכים באתר מאפיית הנחתום, הנם במסגרת מכירות באתר מאפיית הנחתום בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות. מאפיית הנחתום לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר מאפיית הנחתום, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת החנות. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר מאפיית הנחתום לא יחייבו את החנות.

 3. במידה ואתר מאפיית הנחתום יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט לעיל.

 

יא. אחריות:

 1. האתר ידאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר או באמצעות הטלפון כאיסוף בלבד מחנות המפעל או מקום אחר שסוכם עליו כפי שהוזנה על ידי הנחתום בעת ביצוע הרכישה או לכל מקום אחר עליו יוסכם (לרבות דואר).

 2. רק לאחר אישור ההזמנה ע״י החברה ההזמנה תהיה בתוקף ותנתן אישור להזמנה ו\או לאיסוף.

 3. מאפיית הנחתום אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר מאפיית הנחתום/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר מאפיית הנחתום.

 4. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.

 5. מאפיית הנחתום לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של מאפיית הנחתום. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר מאפיית הנחתום תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.

 6. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר מאפיית הנחתום הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין רשת חנויות מאפיית הנחתום אחראית על מידע זה.

 7. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר מאפיית הנחתום ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

 8. אתר מאפיית הנחתום עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר מאפיית הנחתום מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 9. אתר מאפיית הנחתום לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.

 10. אתר מאפיית הנחתום לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו במאפיית הנחתום ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לרשת חנויות מאפיית הנחתום, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

 11. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר מאפיית הנחתום אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.

 12. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא רשת חנויות מאפיית הנחתום בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

 13. החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות  שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר ללקוח את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה, מבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה.

 

יב. אבטחת מידע:

 1. אתר מאפיית הנחתום מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.

 2. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.

 3. מובהר בזאת, כי אתר מאפיית הנחתום יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.

 4. רשת חנויות מאפיית הנחתום לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

יג. פרטיות:

 1. אתר מאפיית הנחתום הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. שימוש באתר מאפיית הנחתום מאשר את הסכמת המשתמש בו להיכלל במאגר מידע זה. אתר מאפיית הנחתום/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות אליכם המזמינים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחנות מאפיית הנחתום.

 2. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר הנחתום בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 3. אתר מאפיית הנחתום יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.

 4. רשת מאפיית הנחתום תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

 

יד. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר מאפיית הנחתום, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ"ב, שייכים בלעדית למאפיית הנחתום.

 2. זכויות הקניין הרוחני של מאפיית הנחתום כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .

 3. אתר מאפיית הנחתום שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך ממאפיית הנחתום מראש ובכתב.

 

טו. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבית המשפט קצרין.

 

טז. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע"י אתר מאפיית הנחתום למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

bottom of page